FBI og justisdepartementet avviser SEP-nasjonalstyreleder David Norths dokumentforespørsel ihht. Freedom of Information Act

Av WSWS’ redaksjonsråd
21 February 2020

Det amerikansk føderale politiet FBI – Federal Bureau of Investigation – har avvist forespørselen innmeldt av David North, nasjonalstyreleder for Socialist Equality Party (USA) og styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site, ihht. FOIA-loven om informasjonsfrihet [Freedom of Information Act]. North innmeldte sin forespørsel om tilgang til de dokumentopptegnelser regjeringen måtte ha i sin besittelse, ansamlet gjennom overvåkning utført av FBI og relaterte etterretningsorganer, om hans aktiviteter i den sosialistiske bevegelsen over en periode som strekker seg nesten til 50 år.

David North taler om faren for fascisme ved Wayne State University i april 2019

Etter en nesten ni månederlang forsinkelse som brøt mange lovbestemte frister, informerte det amerikanske justisdepartementet (DoJ) North om at hans FOIA-forespørsel hadde blitt avvist. DoJ opplyste at av hensyn til nasjonal sikkerhet og utenlandsetterretningsoperasjoner, kunne regjeringen hverken innrømme eller avkrefte eksistensen av opptegnelser knyttet til overvåkning av North og illegale tiltak for å forpurre hans politiske aktiviteter.

I brevet, datert den 15. februar 2019, som avviste Norths forespørsel om dokumenter, skrev justisdepartementet:

Din forespørsels karakter impliserer opptegnelser som FBI kan, eller ikke kan ha ansamlet i henhold til sine nasjonale sikkerhetsfunksjoner og utenlandsetterretningsfunksjoner. Følgelig kan FBI hverken bekrefte eller dementere eksistensen av noen opptegnelser om din person, fordi den rene erkjennelse av eksistensen av slike opptegnelser [sic] eller deres ikke-eksistens, i og av seg ville utløse skade for nasjonale sikkerhetsinteresser. ... Denne responsen hverken bekrefter eller dementerer eksistensen av din persons navn på noen overvåkningslister.

FBI gir «hverken bekrefte eller benekte» responser – kjent i juridisk terminologi som «Glomar-responser» – bare i de mest sensitive saker. Eksempelvis responderte regjeringen i budsjettåret 2018 på denne måten bare på tre prosent av de totale FOIA-forespørslene.

Det tok FBI 270 dager å respondere på Norths FOIA-forespørsel, som ble innmeldt i mai 2018. Under FOIA er regjeringen forpliktet til å respondere innen 20 dager, eller til å varsle forespører om «uvanlige omstendigheter» som nødvendiggjør ytterligere 10 dagers forsinkelse. Som et gjennomsnitt responderer FBI på «enkle» forespørsler innen ni dager, og på «komplekse» forespørsler innen 121 dager.

Teksten i FOIA-vedtekten fastslår at en «uvanlig omstendighet» berettiger forsinkelse bare når (1) de aktuelle opptegnelsene er spredt over flere «feltkontorer», (2) det er «en omfattende mengde separate og distinkte opptegnelser som er krevd i én enkelt forespørsel», eller (3) der FBI har et «behov for konsultasjon ... med en annen etat som har vesentlig interesse i beslutningen om forespørselen».

Vedtekten krever også at regjeringen «angir navn og titler eller stillinger for hver person som er ansvarlig» for et avslag på en forespørsel. I Norths tilfelle har FBI ikke besørget noen forklaring på de «uvanlige omstendighetene» som berettiger byråets forsinkelse, og heller ikke for byråets manglende oppføring av de enkelte agenter som er ansvarlige for avslaget.

I en anke på regjeringens avslag innmeldt den 15. april 2019, skrev advokater for North:

Mr. North har vært engasjert i konstitusjonelt beskyttet aktivitet i sosialistbevegelsen i 48 år. Fra 1976 til i dag har Mr. North ledet den amerikanske trotskistbevegelsen, der han har tjent som nasjonalsekretær for Workers League fra 1976 til 2008, og som nasjonal styreleder for Socialist Equality Party fra 2008 til i dag. Han har tjent som styreleder for det internasjonale redaksjonsrådet for World Socialist Web Site siden publikasjonens etablering i 1998.

Anken fortsatte:

I løpet av sin lange politiske karriere har Mr. North skrevet og redigert flere tusen publiserte artikler, og han har holdt hundrevis av forelesninger ved store universiteter på tvers av hele USA og internasjonalt. Han er forfatter av flere bøker, og han er anerkjent over hele verden som en betydelig sosialistisk teoretiker og som en autoritet på Den fjerde internasjonales historie.

Anken argumenterte for at FBIs respons krenket Norths demokratiske rett til ytringsfrihet og retten til fri forsamling.

I sin Glomar-respons hevder FBI fullmakt til å nekte å fortelle Mr. North hvorvidt byrået har overvåket eller fortsatt overvåker ham, om de avlytter hans telefoner, om de avlytter hans hjem, leser hans e-poster, sporer hans bevegelser eller på annen måte overvåker eller blander seg inn i hans privatliv eller politiske ytringer og aktiviteter. Byrået nekter å fortelle Mr. North om han er oppført på noen skjulte overvåkningslister. Responsen nekter å gi noen indikasjon om hvilke kriterier som ville ha ført til at han ble satt under overvåking eller på noen liste, og den forklarer ingen potensielle følgekonsekvenser.

Anken argumenterte videre:

Ved å nekte å innrømme eller dementere eksistensen av opptegnelser plasserer responsen Mr. North utenfor loven og i et konstitusjonelt «ingenmannsland», ute av stand til å avgjøre hvorvidt eller ikke han nyter og har full legal tilgang til demokratiske rettigheter og beskyttelser garantert av loven for amerikanske statsborgere. Byråets argumentering foreviser en foruroligende likhet med fascistiske juridiske teorier, deriblant nazi-juristen Carl Schmitts «unntakstatus» og prinsippet homo sacer, som hevder at regjeringen kan plassere visse personer, inkludert deres rett til å leve, utenfor lovens beskyttelse. I den nåværende konteksten av droneangrep og «disposisjonsmatriser» har implikasjonene av disse overtredelsene alarmerende konsekvenser.

Justisdepartementets kontor for informasjonsretningslinjer [Department of Justice Office of Information Policy] har varslet Norths advokater om at anken har blitt avslått.

I en uttalelse til World Socialist Web Site erklærte North:

Den amerikanske regjeringen har en lang historikk for illegal overvåkning og forpurring av trotskistbevegelsen. Basert på regjeringens respons på min FOIA-forespørsel er det åpenbart at jeg har vært gjenstand for overvåkning. Dersom det ikke var tilfelle ville det ha vært lett nok for regjeringen bare å ha benektet at den har vært involvert i slik illegal og forpurrende aktivitet.

Regjeringen erklærer, i virkelig kafkaeske språkformuleringer, at den ikke kan innrømme eller en gang benekte at den har spionert på mine aktiviteter. Men mitt arbeide over fem tiår har bestått i å tale og skrive om marxistteori og programmet til den trotskistiske Fjerde internasjonale. Det faktum at regjeringen ser på mine konstitusjonelt beskyttede aktiviteter som en så stor trussel for nasjonal sikkerhet at den hverken kan innrømme eller dementere at det eksisterer overvåkningsrelaterte dokumenter vitner om regjeringens frykt for sosialisme, og helt spesielt ideer basert på den politiske arven fra Leo Trotskij.

Avvisningen av min FOIA-forespørsel må sees i kontekst av den tyske regjeringens nylige beslutning om å plassere mine medtenkere fra Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) på ei offisiell liste over subversive organisasjoner, utelukkende basert på partiets utbredelse av et sosialistisk program. Den offisielle tyske regjeringsrapporten som berettiget denne handlingen refererte spesielt til SGPs publisering av mine skrifter på tysk som et eksempel på subversiv aktivitet. Beslutningen kaster også nytt lys på tiltakene fra Google og Facebook for å sensurere tilgangen til World Socialist Web Site.

Jeg betrakter ikke regjeringens handlinger som et personlig anliggende. FBI og justisdepartementets respons finner sted i et reaksjonært politisk klima der den politiske eliten fra både Det republikanske og Det demokratiske partiet sponser uforlignelige angrep mot demokratiske rettigheter, fra byggingen av immigrantkonsentrasjonsleirer og utplasseringen av militæret på grunnlag av «nasjonal nødssituasjon» til rettsforfølgelsen av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange og varsler Chelsea Manning.

North og hans advokat Daniel Kornstein, fra Emery Celli Brinckerhoff & Abady, gransker de juridiske grunnlagene som det kan være mulig å reise en ytterligere utfordring av justisdepartementets handlinger på for en føderal domstol.

North fortalte WSWS: «Det kan eksistere juridiske veier for å utfordre regjeringens avslag på min FOIA-forespørsel. ... Men hell med innsatsen i domstolene er betinget på og avhenger helt av utviklingen av en massebevegelse blant arbeidere og ungdom mot de eskalerende angrepene mot demokratiske rettigheter, innen USA og internasjonalt.»

Forfatteren anbefaler også:

Seventy-eight years since the assassination of Leon Trotsky

[21. august 2018]

Security and the Fourth International, the Galfand Case and the deposition of Mark Zaborowski

[10. november 2015]

The origins and findings of the Security and the Fourth International investigation

[14. november 2018]